Medlemskapsansökan

Vill du bli medlem i Uppsala författarsällskap?
Till medlem kan antas författare bosatta inom Uppsala län som skriver skönlitteratur och sakprosa för vuxna, barn och ungdom samt översättare inom dessa områden. Till medlem kan även dramatiker och kulturskribenter antas. Till författare räknas skribenter som publicerat minst en bok, översatt minst en bok, skrivit minst ett dramatiskt verk som satts upp offentligt, eller kulturskribent som publicerat tidningsartiklar som motsvarar en bok. Materialet ska ha allmän litterär inriktning och konstnärlig kvalitet. (Om särskilda skäl anses föreligga kan författare med särskild anknytning till Uppsala antas). Textförfattarens material ska ha ett litterärt eller journalistiskt värde.

När?
Ansökan ska lämnas in endast under perioden januari till och med mars.  

Var?
Ansökan mejlas till kontakt@uppsalaforfattarsallskap.se

Ansökningsformulär (följ mallen mycket noga)
Medlemsansökan ska innehålla följande, i nämnd ordning, skriv in siffror och bokstäver.
Dokumentnamn ska vara ditt namn och datum.

 1. Namn
 2. Adress
 3. Mejl-adress
 4. Utbildningsförteckning
 5. Verksamhetsområde
 6. Utgivning (skriv a. b. c. d. före respektive svar)
  a. Förteckning över dina publicerade verk: genre, förlag, år, distribution.
  b. Förlagstyp * (beskriv noga utifrån det vi skriver om förlag nedan).
  c. Har du själv finansierat, eller medfinansierat din utgivning?*
  d. Skickar du ett arbetsprov till Uppsala författarsällskap?*
 7. Berätta kortfattat varför du vill vara med i Uppsala författarsällskap och vad du vill bidra med.
 8. Berätta kortfattat om din författarverksamhet de fem senaste åren.

Bifoga inte flyers, cv eller andra beskrivningar. Antagningsgruppen läser endast ansökan och eventuella arbetsprover. Felaktig ansökan avslås.

* Är du utgiven på traditionellt, etablerat förlag, som utför en redaktionell behandling av texten enligt god förlagspraxis som tar hänsyn till goda branschvillkor behöver du inte lämna in arbetsprov. Om du är utgiven på ett oetablerat-, eget-, hybrid-, print on demand eller annan typ av bokutgivningsföretag vill sällskapet ta del av något av dina verk för bedömning. Motsvarande gäller även för kulturskribenter och dramatiker, om du verkat utanför etablerad dagspress och teater. 

Har du själv finansierat eller varit medfinansiär till din bokutgivning vill sällskapet ta del av arbetsprover oavsett vilken förlagstyp. Detsamma gäller om dina böcker inte kommit ut i pappersform. 

Arbetsprover
Då sällskapet är en ideell förening och har begränsad tid att bedöma texter vill vi att du väljer ut tjugo sidor ur en bok som du vill att sällskapet ska beakta. Arbetsprover ska skickas in med post inom perioden januari till och med mars. Du kan också lämna arbetsprover i brevinkastet i Litteraturens hus. Adressera till Uppsala författarsällskap.

Antagning
Frågor om inval avgörs av sällskapets styrelse. Handläggningstiden är vanligtvis omkring 6 månader.

Avslag
Ansökan om inval som avslagits av styrelsen kan av sökande hänskjutas till ordinarie årsmöte. Sådant ärende ska anmälas till styrelsen mellan 1 november – 1 januari. Överklagan ska vara skriftlig.

Adress:
Uppsala författarsällskap
Litteraturens hus/ Walmstedtska kulturkvarteret
Vattugränd 2
75310 UPPSALA

© Uppsala författarsällskap 2022 kontakt@uppsalaforfattarsallskap.se


.