Medlemskapsansökan

Vill du bli medlem i UFS?
Till medlem kan antas författare bosatta inom Uppsala län som skriver skönlitteratur och sakprosa för vuxna, barn och ungdom samt översättare inom dessa områden och dramatiker och kulturskribenter. Till författare räknas skribenter som publicerat minst en bok, översatt minst en bok, skrivit minst ett dramatiskt verk som satts upp offentligt, eller kulturskribent som publicerat tidningsartiklar som motsvarar en bok. Materialet ska ha allmän litterär inriktning och konstnärlig kvalitet.  (Om särskilda skäl anses föreligga kan författare med särskild anknytning till Uppsala antas). Textförfattarens material ska ha ett litterärt eller journalistiskt värde.

Är du utgiven på ett etablerat förlag?
Om du är utgiven på ett traditionellt, etablerat förlag, som utför en redaktionell behandling av texten enligt god förlagspraxis och tar hänsyn till goda branschvillkor, kan du bli invald när som helst under året. Detta gäller även om du ansöker om medlemskap som översättare. Motsvarande gäller även för kulturskribent och dramatiker.  

Har du finansierat eller medfinansierat din utgivning själv?
Om du är utgiven på oetablerat-, eget-, hybrid-, print on demand eller annan typ av bokutgivningsföretag (all utgivning som du har behövt betala eller delbetala) vill sällskapet ha in något av dina verk för bedömning. Motsvarande gäller även för kulturskribent och dramatiker, om du verkat utanför etablerad dagspress och teater.  

När?
Ansökan för författare som givit ut sina manus på oetablerat-, eget- eller hybridförlag ska lämna in ansökan under två perioder per år, januari – februari eller augusti – september.

Var?
Ansökan skickas per mejl kontakt@uppsalaforfattarsallskap.se, tillsammans med det som sällskapet efterfrågar, se detaljer nedan. Arbetsprover skall skickas in med snigelpost inom ovan angivna tider. Postadress anges nedan. Eller lämna dem i brevlådan i Litteraturens hus. 

Hur? (följ mallen noga)
Medlemsansökan ska innehålla följande, numrerat, i nämnd ordning, i ett bifogat dokument, dokumentnamn ska vara ditt namn och datum.

  1. namn
  2. adress
  3. e-post
  4. utbildningsförteckning
  5. verksamhetsområde (prosa, poesi, facklitt, osv.)
  6. a. noggrann förteckning över dina publicerade verk: genre, förlag, år, distribution. b. Förlagstyp (beskriv utifrån det vi skriver om förlag i inledningen)
  7. berätta kortfattat varför du vill vara med i Uppsala författarsällskap och vad du vill bidra med
  8. berätta kortfattat om din författarverksamhet de fem senaste åren.

felaktig ansökan beaktas ej
flyers eller andra dokument beaktas ej

Antagningsgång (enligt stadagar)
Frågor om inval avgörs av sällskapets styrelse. Handläggningstiden är 6 månader. Ansökan om inval som avslagits av styrelsen kan av sökande hänskjutas till ordinarie årsmöte. Sådant ärende skall anmälas till styrelsen mellan 1 november och 1 januari. Överklagan ska vara skriftligen. Det står författare fritt att söka inträde i sällskapet flera gånger.

adress:
Uppsala författarsällskap
Litteraturens hus/ Walmstedtska kulturkvarteret
Vattugränd 2
75310 UPPSALA


.