Medlemskapsansökan

(ny version höst 2023, obs: ansökningstid: jan-feb)

Vill du bli medlem i UFS?
Författare som är bosatta inom Uppsala län och som skriver skönlitteratur och/eller sakprosa kan ansöka om medlemskap i Uppsala författarsällskap. Även översättare, dramatiker och kulturskribenter kan ansöka om medlemskap. För att kunna bli medlem hos oss behöver du ha skrivit och publicerat minst en bok, översatt en bok eller skrivit ett dramatiskt verk som satts upp offentligt. Kulturskribent behöver ha publicerat tidningsartiklar som motsvarar minst en bok. Den sökandes material ska ha allmän litterär inriktning, konstnärlig kvalitet och ha ett litterärt eller journalistiskt värde. Om särskilda skäl anses föreligga kan författare även utanför Uppsala län, med särskild anknytning till Uppsala, antas.

När?
Ansökan ska lämnas in under perioden januari-februari.

Var?
Ansökan mejlas till kontakt@uppsalaforfattarsallskap.se

Ansökningsformulär (följ mallen noga)
Medlemsansökan ska innehålla nedanstående punkter i nämnd ordning. Skriv in siffrorna i din ansökan så blir det lättare för oss som ska läsa den. Dokumentnamn ska vara ditt namn och datum. Ansökningshandlingen får max vara en A4 lång, skriven med 12 punkters typsnitt och radavstånd 1,5. 

 1. namn
 2. adress
 3. e-post
 4. Summarisk utbildningsbeskrivning.
 5. Vilken eller vilka genrer skriver du i?
 6. Förteckning över dina publicerade verk: genre, förlag, år, distribution.
 7. Är du utgiven på ett traditionellt, etablerat förlag?*  (ja eller nej)
 8. Är du utgiven på oetablerat-, eget-, hybrid-, print on demand eller annan typ av bokutgivningsföretag ** (ja eller nej) 
 9. Har du själv finansierat, eller varit medfinansierat din utgivning? (ja eller nej)***
 10. Skickar du ett arbetsprov? (ja eller nej)***
 11. Berätta kortfattat varför du vill vara med i Uppsala författarsällskap och vad du vill bidra med.
 12. Berätta kortfattat om din författarverksamhet de fem senaste åren.

  (Bifoga inte flyers, cv eller andra beskrivningar. Antagningsgruppen läser endast ansökan och eventuella arbetsprover. Felaktig ansökan avslås) 

* Med traditionellt, etablerat förlag, menar vi ett förlag som utför en redaktionell behandling av texten enligt god förlagspraxis som tar hänsyn till goda branschvillkor. Och förlaget betalar dig för att få ge ut din bok. Är du utgiven så behöver du inte lämna in arbetsprov.
     

**Med oetablerat förlag menar vi eget-, hybrid-, print on demand eller annan typ av bokutgivningsföretag. Har du kommit ut på denna typ av förlag vill sällskapet ha in något av dina verk för bedömning. Motsvarande gäller även för kulturskribenter och dramatiker, om du verkat utanför etablerad dagspress och teater. Skicka arbetsprov för bedömning.

***Har du själv finansierat eller varit medfinansiär till din bokutgivning vill sällskapet ha in arbetsprover oavsett vilken förlagstyp. Detsamma gäller om dina böcker inte kommit ut i pappersform. Skicka arbetsprov för bedömning.

Arbetsprover
Då sällskapet är en ideell förening och har begränsad tid att bedöma texter vill vi att du väljer ut en bok som du vill söka med och markerar omkring tjugo sidor som du vill att vi ska läsa.
Arbetsprover skickas per mejl i formatet pdf med ansökan.

Antagning
Frågor om inval avgörs av sällskapets styrelse. Handläggningstiden är vanligtvis omkring 6 månader.

Avslag
Ansökan om inval som avslagits av styrelsen kan av sökande hänskjutas till ordinarie årsmöte. Sådant ärende skall anmälas till styrelsen mellan 1 november ‐ 1 januari. Överklagan ska vara skriftlig.

© Uppsala författarsällskap 2023 kontakt@uppsalaforfattarsallskap.se


.