Riktlinjer utställare


Nedanstående riktlinjer för externa utställare i litteraturens hus gäller om inte den enskilda utställaren kommit överens om annat med ansvariga för litteraturens hus/Uppsala författarsällskaps styrelse. I riktlinjerna nedan innebär formuleringen ”ansvariga för litteraturens hus” Uppsala författarsällskaps styrelse. Uppsala författarsällskap har av Uppsala kommuns kulturförvaltning fått uppdraget att ansvara för litteraturens hus. Det rum som står till förfogande för externa utställare är det stora rummet i mitten av huset sett från ytterdörren. Rummet kallas hädanefter salen.

 • Ansvariga för litteraturens hus bedömer vilka externa utställare och vilken konst som får ställas ut i litteraturens hus.*
 • Utställningar ska vara av sådan karaktär att salen kan användas för den verksamhet som utgör litteraturens hus kärnverksamhet, nämligen som en lokal för litterära arrangemang.
 • Ansvar för marknadsföring av utställning ligger hos utställaren men kan vid överenskommelse göras genom litteraturens hus kanaler.
 • Eventuella kostnader som uppstår i samband med utställningen står utställaren för.
 • Utställare får inte skada byggnaden eller inventarier. Eventuella skador som uppstått i samband med utställning ersätts av utställaren.
 • Den enda del av litteraturens hus som finns till förfogande för externa utställare är salen. Eventuell utrustning och emballage som utställaren behöver förvara i litteraturens hus under utställningsperioden förvaras på vinden. Utrustning och emballage får med andra ord inte förhindra eller försvåra för andra verksamheter i litteraturens hus.
 • Ansvariga för litteraturens hus kommer i samråd med extern utställare fram till start- och slutdatum för utställningen i Litteraturens hus. Ansvariga för litteraturens hus avgör start- och slutdatum ifall enighet angående utställningens längd inte uppnås.
 • Ansvariga för litteraturens hus kommer i samråd med extern utställare fram till lämpligt datum för tillträde till litteraturens hus och datum för när utställaren ska ha avlägsnat samtliga utställningsföremål inkl. övrigt material. Ansvariga för litteraturens hus avgör tillträdesdatum ifall enighet angående detta inte uppnås.
 • Ansvariga för litteraturens hus bestämmer över vilka öppettider som är möjliga för externa utställare.
 • Utställaren ansvarar för att litteraturens hus är bemannat under den tid utställningen är öppen för allmänheten. Utställaren ansvarar för de konstverk som ställs ut.
 • Ansvariga för litteraturens hus har vid uppenbara överträdelser gällande ovanstående riktlinjer hos en extern utställare rätt att besluta om att avsluta utställning i förtid.

*Detta ska främst förstås som ett ansvar att bedöma vilka typer av utställningar som är möjliga att tillåta i litteraturens hus, med hänsyn till övrig verksamhet, snarare än att det handlar om kvalitetsgranskning av enskilda konstnärskap eller konstverk.