Verksamheten 2015

Verksamhetsberättelse för Uppsala författarsällskap år 2015
Årsmötet 2015 ägde rum på Walmstedtska gården den 8 februari och samlade 31 av sällskapets 83 medlemmar (varav 4 stödmedlemmar). Ulrika Knutson föreläste om Den hotade yttrandefriheten och en tyst minut hölls för den nyss avlidna medlemmen Thomas Nybrant före själva årsmötet. Efter årsmötet följde mingel.

Styrelsen
Vid det konstituerande styrelsemötet omvaldes Maria Larsson till ordförande (medlem av styrelsen för tredje året), till kassör omvaldes Dag Thelander (för andra året) och till sekreterare Linn Spross (nyvald). Övriga styrelsemedlemmar var Anna Franklin (tredje året), Cajsa Michell (nyvald), Reza Rezvani (nyvald) och Lars Sund (nyvald) Cajsa Mitchell tog på sig ett särskilt ansvar för programpunkten Nyfiken på. Anna Franklin tog på sig att ansvara för träffarna på Pub 19, kl 19 den 19 i varje månad.
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda styrelsemöten (5 under första halvåret och 5 under det andra) samt ett extra, icke protokollfört, styrelsemöte i juni. Mötena har under våren hållits på Walmstedtska gården och under hösten på Stadsbiblioteket (då Walmstedska renoverades invändigt). Styrelsen saknade under hösten arkivutrymme för protokoll, affischer, ekonomisk redovisning etc.
Styrelsens viktigaste fråga, förutom de evenemang som genomförts, har under 2015 åter varit att förhandla om en lokal för Uppsala författarsällskaps verksamhet. Inbjudna till styrelsemöten för information och diskussion var kulturnämndens ordförande Peter Gustavsson 20 april. I början av december beslutade Kulturnämnden att författarsällskapet ska få disponera två mindre rum på övervåningen i Walmstedtska gården, samt utnyttja bland annat den stora salen på bottenvåningen om den är ledig. Vi ser dessa lokaler som början på ett Litteraturens Hus.
Styrelsen har under året samarbetat med Stadsbiblioteket, Litteraturcentrum/Studiefrämjandet, Litteraterna, Drottninggatans bokhandel, Fyrisbiografen, Stadsteatern, Svenska PEN, Kulturnämnden (i Uppsala kommun), HamnCentralen, Nordiska Afrikainstitutet och Uppsala Afrikagrupp.
Maria Larsson och Anna Franklin har suttit i en referensgrupp för Länsbibliotekets författarutredning. Maria Larsson har också ingått i referensgruppen för Litteraturcentrum/Studiefrämjandet.

Medlemskampanj
När året började hade författarsällskapet 83 medlemmar, varav 4 stödmedlemmar. Vi försöker ständigt värva nya medlemmar bland Uppsalaförfattare vi träffar på. Sedan länge hade vi beslutat genomföra en riktad medlemskampanj till de av länets medlemmar i Sveriges författarförbund som inte är medlemmar i författarsällskapet. Reza Rezvani höll i kampanjen, som pågick under andra halvan av året. Resultatet blev att författarsällskapet vid årets slut hade 110 medlemmar, varav 7 stödmedlemmar.

www.uppsalaforfattarsallskap.se
Uppsala författarsällskap www.uppsalaforfattarsallskap.se skapades under 2014. I december 2014 började Månadens medlem presenteras. Hittills har följande medlemmar presenterats med frågor och svar: Lars Sund och Anna Ehn 2014. Bo Gustavsson, Christina Wahldén, Cajsa Mitchell, Mohamed Omar, Lars Lambert, Kristina Östberg, Carl Johan Gardell, Marianne Jeffmar, Monic Arvidson W, Karin Johannisson, Lars Häger och Farhad Shakely under 2015. Alla presentationer finns kvar för läsning.
Det är meningen att medlemmar ska kunna lägga in egna arrangemang under fliken Medlemmars aktiviteter och under slutet av året har tekniken för inloggning prövats av styrelsemedlemmar. Genom samma inloggning ska också en medlemsförteckning kunna upprättas. Även den prövas för närvarande av styrelseledamöterna.

Poesiantologi
Enligt tidigare beslut ska Uppsala författarsällskap sammanställa en poesiantologi med alster av medlemmar. En redaktionskommitté för poesiantologin tillsattes under november. Den består av Anna Franklin (sammankallande), Bo Gustavsson och Amanda Setterwall-Klingert. Under året har 15 000 kr beviljats av Uppsala läns landstings Kultur- & bildningsnämnd. Vi beslutade också att ta 20 000 kr av 2014 års överskott till arbetet med antologin.
Redaktionskommittén har hunnit ha ett första möte under 2015. Många medlemmar har anmält intresse för att vara med. De som inte har gett ut en bok kommer att skicka in bidrag anonymt för en bättre urvalsprocess. Förslag att poeterna arbetar kring ett specifikt ord istället för ett tema. Ytterligare bidrag behöver sökas för tryckning.

Ekonomisk rapport
Verksamheten för 2015 finansierades huvudsakligen genom ett verksamhetsbidrag på 100 000 kr från Uppsala kommuns kulturnämnd. Därutöver stod medlemsavgifterna för en intäkt på ytterligare 11 800 kr, vilket är den högsta noteringen hittills. Den i särklass största utgiften var i vanlig ordning arvoden till medverkande på föreningens arrangemang, såsom föreläsare och workshopledare. Denna post uppgick för 2015 till 48.517 kr.
Under 2015 beviljades Uppsala författarsällskap ett bidrag från Uppsala läns landsting (Vård och bildning) på 15 000 kr för arbetet med poesiantologin. Dessa pengar är budgeterade att spenderas först 2016. Detta i kombination med att lokalutgifter och utgifter för arvoden blev något lägre än budgeterat innebar att föreningen på papperet gjorde ett plusresultat på 36.949,70 kr. I övrigt följde kostnaderna i hög utsträckning de prognoser som årsmötet godkänt.
Under Fängslade författares dag 15 november såldes sju exemplar av Raif Badawis bok 1000 piskrapp För att jag säger vad jag tänker till förmån för Svenska PEN och 250 kr kom in i insamlingen, så totalt 950 kr skänktes till Svenska PEN. Dessutom köpte författarsällskapet in ytterligare tretton böcker från Svenska PEN. Åtta av dem skänktes till medverkande vid Fängslade författares dag.

Evenemang
Under årsmötet 2015 diskuterades vilken sorts arrangemang medlemmarna vill att styrelsen ska genomföra. De närvarande på årsmötet fick diskutera i smågrupper och skriva på lappar vilka befintliga arrangemang de föredrog och vilka nya de föreslog. På styrelsemötet i juni diskuterades de lappar som medlemmarna skrev under årsmötet och en del av förslagen låg till grund för höstens verksamhetsplanering.
Fredag 9 januari. Anna Franklin, författarsällskapet och UNT arrangerade en manifestation till stöd för den franska satirtidningen Charlie Hebdo och yttrandefriheten. Den hölls på Stora Torget invid Rådhuset och lockade många deltagare.
27 januari. Nyfiken på Annika Berg-Frykholm. Annika talade över ämnet Bildskapandets möjligheter & Mysterier inför ett 20-tal personer, mest icke-medlemmar.
23 februari. Nyfiken på Jasim Mohamed, som berättade om sitt arbete med att översätta Bruno K Öijers dikter till arabiska. Översättningen tog två år. Det blev ett intensivt samtal mellan Jasim och de sex övriga som var där.
23 mars. Workshop om titelns betydelse med förläggaren Svante Weyler, som gav de 17 deltagande medlemmarna en hel del oväntade infallsvinklar på detta med titel, omslag, grafisk utformning och potential hos en bok. Och han vet vad han talar om efter att framgångsrikt ha gett ut åtskilliga böcker, först på Norstedts och senare på egna förlaget Weyler.
30 mars. Nyfiken på Susanne Levin. Filmen De blev våra mödrar visades på Fyrisbiografen för 37 personer. 25 av dem följde med till Walmstedtska gården för att samtala med Susanne Levin, som berättade om bakgrunden till dokumentären om judisk kvinnohistoria i Uppsala och om sitt arbete tillsammans med filmteamet Skaparkraft.
13 april. Ett författarskap. Carina Burman talade om Fiktiva människor och verkliga.
Carina Burman var just hemkommen från Rom, där hon i tre månader hade forskat om Ellen Rydelius guidebok Rom på 8 dagar, som första gången utkom år 1927. Carina berättade om Ellen Rydelius och många andra av sina biografimänniskor och romanfigurer för 17 åhörare.
27 april. Nyfiken på Stig Helling. Stig talade framför allt om sin nyutkomna bok Bland flummare och predikanter i drogromantikens Sverige. Han har genom sin profession följt de olika turerna i den svenska narkotikapolitiken och berättade om profilerna som missbrukade och om de som bekämpade detta missbruk, inför 17 åhörare.
18 maj. Anordnades vårens stora offentliga paneldebatt, denna gång Kritiken är död – leve kritiken! om litteraturkritikens ställning i samtiden
I panelen satt:Åsa Beckman, biträdande kulturchef, Dagens Nyheter, Gunnar Bergdahl, f d kulturchef, Helsingborgs Dagblad och Lina Samuelsson, litteraturvetare, Mälardalens högskola
Författaren Lars Sund var moderator och tillställningen lockade ett 40-tal.
1 juni blev det försommarfest i Walmstedtska med uppläsningar av debutanter. 41 personer var anmälda – även om kanske inte fler än 25 dök upp – och kunde lyssna på debutantuppläsningar av Fredrik Hardenborg, Elin Kvicklund och Elisabeth Lindström.
7 september. Nyfiken på Jonatan Borling och Snöleoparder i HamnCentralen, (i tullhusets källarplan) där man kunde visa bilder. 11 personer hade kommit för att lyssna.
Kulturnatten inföll den 13 september och Uppsala författarsällskap genomförde i samarbete med Stadsbiblioteket två evenemang
17.00 i Skattkammaren läste fem författare för barn på temat Allas lika värde (och i följande ordning: Lotta Eriksson ur bilderboken Tant Skateboard. Anna Ehn och Mia Öström ur Läskigt Sally!. Monic Arvidson W ur fantasyboken Minna och monsterungen. Anette Skåhlberg  ur fantasyboken Lynx  IX förvandlingen. Nio barn (med föräldrar) lyssnade.
Kl 19:00 läste fem medlemmar ur egna verk på temat Allas lika värde för vuxna på Författarscenen.
De var Reza Rezvani, Fredrik Hardenborg, Farhad Shakely, Eileen Rönnlund Holmgren och Inger Norberg. Åhörarna var 11 stycken plus någon enstaka som stannade till på väg någon annanstans.
Författarsällskapets ordförande Maria Larsson var konferencier vid båda tillfällena.
5 oktober. Nyfiken på Lotta Eriksson och Tant Skateboard. Bristen på sagoläsning i hemmet kompenserade Lotta senare i livet med eget barnboksskrivande. Tio personer lyssnade och ställde frågor om de två böcker om Tant Skateboard som hittills kommit ut.
19 oktober. Synvända idag igår imorgon. Elisabet Hermodsson berättade om sitt författarskap i ett mycket lyckat arrangemang med 25 åhörare, denna gång i Drottninggatans bokhandel.
2 november samtalade Stina Oscarson och Daniel Suhonen under ledning av Dag Thelander om Dramatiseringens konst inför 35 åhörare på Stadsbibliotekets författarscen.
2014 utkom Daniel Suhonens uppmärksammade Håkan Juholt-biografi Partiledaren som klev in i kylan. Våren 2015 blev den pjäs på Uppsala stadsteater, dramatiserad av Stina Oscarson. Nu diskuterade de vad som händer på vägen från bok till scen.
Fängslade författares dag 15 november hölls på Stadsteatern i ett samarbete med Litteraturcentrum, Stadsbiblioteket, Stadsteatern och Kulturnämnden. Årets tema var Den hotade yttrandefriheten i Bangladesh. Samtal om förhållandena i Bangladesh med Aktar Zaman. Läsning av texter av om mördade bloggare: Shyamali Chakraborty läste på bengali och Anita Dahl på svenska. Därefter läste Magnus Dahlerus, Jasim Mohamed och Ola F Nilsson texter av den fängslade saudiske bloggare på svenska. Musikinslag av Coste Apetrea på gitarr och Lena Köster som konferencier. 20 personer i publiken.
2 december ordnades ett evenemang i samarbete med Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala Afrikagrupp och Moçambiques ambassad: Mozambique 40 years – Literature and photography in a changing country.
Ett 70-tal åhörare lyssnade på Författarsällskapets medlem Stefan Helgesson, när han talade om Moçambiques moderna litteraturhistoria, speciellt nationalpoeten José Craveirinha (1922–2003). Den svensk-moçambiquiske fotografen Sérgio Santimano presenterade en utställning med foton från Moçambique och på José Craveirinha. Musikinslag av Uta Santana, från Moçambique men boende i Uppsala.
7 december avslutades året med en julfest för ett 20-tal medlemmar på Kulturcaféet.

Press, opinion och sociala medier
När styrelseledamoten Anna Franklin arrangerade en manifestation till stöd för Charlie Hebdo den 9 januari blev det ett stort genomslag i UNT, Radio Uppland och SVT Uppsala.
Författarsällskapets ordförande Maria Larsson intervjuades i UNT:s nätupplaga efter Kulturnämndens beslut att två rum i Walmstedtska gården skulle upplåtas till författarsällskapet 2 december och i papperstidningen bland andra kulturaktörer om sin förhoppning för kulturen under 2016.
Merparten av författarsällskapets evenemang har lagts in i kalendariet på UNT:s webbplats och publicerades i papperstidningen samma dag som evenemangen ägde rum.
Lars Sund har under 2015 skött Twitterkontot. Maria Larsson, Dag Thelander med flera har skött Uppsala författarsällskap på Facebook.